บานเกล็ดปล่องลิฟท์ 01

งานผลิต/ติดตั้งบานเกล็ดปล่องลิฟท์ สูง 60 เมตร